Menu
Your Cart

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu
www.spankove-studio.cz


1. Úvodní ustanovení

1.1. Internetový obchod www.spankove-studio.cz je provozován firmou Spánkové studio s.r.o., se sídlem Nový Šaldorf 301, 671 81  Nový Šaldorf - Sedlešovice, IČ: 06700497, DIČ: CZ06700497, vedena u Krajského soudu v Brně, spisová značka  C 103655 (dále jen "Provozovatel")
1.2. Kontaktní údaje provozovatele:
  • adresa pro doručování: Prodejna Spánkové studio, Sídl. Pražská 2430/11a, 669 02  Znojmo
  • adresa pro vrácení zboží: Prodejna Spánkové studio, Sídl. Pražská 2430/11a, 669 02  Znojmo
  • elektronická adresa: info@spankove-studio.cz
1.3. Internetový obchod spankove-studio.cz je určen k nabídce matrací, postelí, lamelových roštů a doplňků.
1.4. Tyto obchodní podmínky (dále jen OP) se vztahují na smluvní vztahy vznikající mezi právnickou osobou Spánkové studio s.r.o., v postavení prodávajícího (dále taky jako "prodávající"), a třetími subjekty při výkonu podnikatelské činnosti prodávajícího, a to na základě kupní smlouvy, v níž došlo k odkazu na tyto OP (dále jen jako "kupní smlouva"). Tyto OP jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se s uvedenými OP seznámil a s jejich obsahem souhlasí. 
1.5. Odchylná písemná ujednání, uvedená v kupní smlouvě nebo jejich přílohách mají přednost před ustanoveními těchto OP. Pokud však není v kupní smlouvě nebo jejich přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo pokud platnost některých ustanovení OP není kupní smlouvou nebo jejími přílohami vyloučena nebo jinak modifikována, pak platí pro ostatní vzájemné vztahy smluvních stran tyto OP. 
1.6. Právní vztahy vznikající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a třetím subjektem se řídí českým právem, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákonníkem.
1.7. Definice a výklad pojmů:
1.7.1. Prodávající - osoba, která se zavazuje odevzdat kupujícímu věc a umožnit mu nabýt k této věci vlastnické právo
1.7.2. Kupující - osoba, která má zájem o uzavření kupní smlouvy s prodávajícím a která se zavazuje věc převzít a zaplatit za ni kupní cenu
1.7.3. Kupující spotřebitel - osoba, která uzavírá kupní smlouvu pro svou vlastní potřebu, nikoli za účelem dalšího podnikání
1.7.4. Kupní smlouva - smlouva uzavřená medzi prodávajícím a kupujícím, jejímž předmětem je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu věc, která je předmětem koupě a umožnit mu nabytí vlastnického práva k předmětu koupě a závazek kupujícího, že věc převezme a zaplatí za věc prodávajícímu kupní cenu
1.7.5. Internetový obchod - on-line systém provozovaný na internetu, jehož prostřednictvím lze uzavřít kupní smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. distančně


2. Nabídka, vznik kupní smlouvy 

2.1. Prodávající provozuje na internetových stránkách www.spankove-studio.cz internetový obchod (e-shop). Nabídka zboží je uvedena na stránkách internetového obchodu v několika kategoriích. Nabídnuté zboží nemusí být v okamžiku učinění objednávky kupujícím dostupné, proto si provozovatel vyhrazuje možnost dodat objednané zboží kupujícímu v náhradním termínu, jež mu provozovatel sdělí. V tomto případě má kupující právo stornovat svou objednávku (tj. odstoupit od kupní smlouvy)
2.2. Po kliknutí na vybrané zboží uvedené v internetovém obchodě se kupujícímu zobrazí popis zboží, jeho cena včetně DPH a fotografie zboží. U zboží je zpravidla uvedena dostupnost. Kupující může zaslat dotaz týkající se jím vybraného zboží, po kliknutí na nápis NAPIŠTE NÁM 
2.3. Pokud kupující má zájem o zboží nabízené prodávajícím v eshopu, pak jej kliknutím na "PŘIDAT VYBRANÉ ZBOŽÍ DO KOŠÍKU" vloží do virtuálního nákupního košíku prodávajícího. Předtím, než kupující odešle objednávku, má kupující povinnost celou objednávku a zadané kontaktní údaje zkontrolovat. Kupující má tak především možnost odstranit jednotlivé položky z nákupního košíku, měnit množství objednaných položek a měnit a kontrolovat uvedené kontaktní údaje. 
2.4. Před odesláním objednávky se kupujícímu vždy zobrazí veškeré zboží uložené v nákupním košíku, cena za jednotlivé položky, množství jednotlivých kusů objednaného zboží, celková cena za zboží a náklady na dopravu objednaného zboží. Ceny zboží se zobrazují jednak jako ceny vč. DPH.
2.5. Pokud kupující s objednávkou souhlasí, pak kliknutím na tlačítko "OBJEDNAT ZBOŽÍ" bude jeho objednávka přijata ke zpracování. Odesláním objednávky kupujícím dochází k uzavření kupní smlouvy. Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Provozovatel je povinen potvrdit přijetí objednávky, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od učinění objednávky. Přijetí objednávky je potvrzeno prostřednictvím e-mailové zprávy od provozovatele a to na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, v níž je uveden souhrn objednaného zboží a platná cena. 
2.6. Objednávky se zpravidla provádí elektronicky přímo z eshopu provozovatele, avšak výjimečně lze objednávku učinit rovněž ústně (osobně či telefonicky) anebo písemně (e-mailem, poštou), s využitím konkrétní nabídky prodávajícího Takovéto objednávky (ústní nebo písemné) musí obsahovat následující údaje:
- obchodní údaje kupujícího - jméno, příjmení, název, bydliště, sídlo, IČ, DIČ, emailové spojení, telefon
- jméno oprávněného zástupce odběratele (v případě, že zboží nemůže převzít osobně)
- název produktu a jeho přesné parametry
- požadované množství
- místo dodání zboží
2.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. 
2.9. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Prodávající není ve vztahu ku kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu občanského zákonníku. V případě, že by byl spotřebitel krácen na svých právech plynoucích z uzavírání smlouvy, má právo se obrátit na věcně příslušné orgány dozoru (Česká obchodní inspekce, živnostenský úřad, Úřad pro ochranu osobních údajů, Finanční úřad apod...) Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší soud. 
2.10. Provozovatel si vyhrazuje právo kupujícího telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, např. pokud jde o vyšší hodnotu objednávky, chybějící údaje atd.


3. Práva a povinnosti stran

3.1. Povinností prodávajícího je odevzdat kupujícímu objednanou věc v dohodnutém místě a čase plnění, jakož i doklady, které se k věci vztahují a umožnit kupujícímu nabytí vlastnického práva k věci. 
3.2. Prodávající odevzdá kupujícímu věc (předmět koupě) v ujednanému druhu, množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smluvy, jinak pro účel obvyklý. 
3.3. Povinností kupujícího je zaplatit kupní cenu za objednanou věc a objednanou věc řádně a včas převzít. 


4. Kupní cena

4.1. Kupní cena věci dodávané prodávajícím kupujícímu je stanovena na základě ceníku prodávajícího platného v době objednání věci.
4.2. Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně ceny, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce. 


5. Dodací podmínky

5.1. Obvyklá doba dodání objednaného zboží je 3 - 5 pracovních dní. Dodací lhůty (pokud jsou uvedeny) u jednotlivých druhů zboží jsou "obvyklé" pokud je zboží skladem u výrobce, ale nemohou být chápány jako přesné či závazné. V případě nedostatku některé položky objednávky se prodávající zavazuje neprodleně o tomto informovat kupujícího a dohodnout se na dalším postupu. 
5.2. Objednané zboží bude odesláno na adresu uvedenou v objednávce formou dobírky - tzn. že zaplacení zboží proběhne při předání. V případě atypických rozměrů, které se vyrábí přesně podle požadavků kupujícího, ten se zavazuje uhradit zboží předem platbou na účet prodávajícího.
5.3. Doprava zboží od prodávajícho směrem ke kupujícímu je zdarma.  


6. Odstoupení od smlouvy

6.1. Poučení o právu odstoupit od smlouvy (jen pro kupujícího spotřebitele a jen pro případ uzavírání smluv distančním způsobem):
6.1.1. Do 14 dnů máte právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu.
6.1.2. Máte právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží.
6.1.3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího (spankove-studio.cz - Spánkové studio s.r.o., email: info@spankove-studio.cz) formou jednostranného právního jednání (např. dopisem nebo emailem). 
6.1.4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty
6.2. Důsledky odstoupení od kupní smlouvy
6.2.1. Pokud ostoupíte od kupní smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi.
6.2.2. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. 
6.2.3. Převzetí zboží: zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět na adresu, ze které Vám bylo zboží odesláno. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. 
6.2.4. Náklady spojené s vrácením zboží: ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží
6.2.5. Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží - odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. 
6.2.6. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, 
b) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (atypické rozměry na míru)
c) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit


7. Nabytí vlastnického práva, přechod nebezpečí škody na věci, odpovědnost za vady

7.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží převzetím zboží a úplným zaplacením kupní ceny. 
7.2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího nebo je mu toto převzetí  umožněno prodávajícím. Pokud je zboží doručováno prostřednictvím dopravce, tak v době, kdy prodávající předá toto zboží prvnímu dopravci. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího také tehdy, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat. 
7.3. Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti. 
7.4. Kupující je povinen zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Případné vady ju kupující povinen oznámit prodávajícímu zpravidla telefonicky nebo e-mailem bez zbytečného odkladu po takové prohlídce. 
7.5. Odpovědnost za vady dle ust. § 2099 a násl. občanského zákoníku:
7.6. Reklamace vad kupujícího musí obsahovat zejména tyto náležitosti: identifikaci příslušné závazné objednávky nebo číslo příslušné faktury nebo dodacího listu, popis vady, požadavek na způsob vyřízení reklamace. 
7.7. V případě vad zboží, které byly kupujícím řádně a včas reklamovány, a které prodávající uznal za oprávněné, může kupující vůči prodávajícímu dle své volby uplatnit kterýkoliv z následujících nároků:
7.8. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící
b) na odstranění vady opravou věci
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo 
d) odstoupit od smlouvy
7.9. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. To neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstráni-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. 
7.10. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva odpovídající nepodstatnému porušení smlouvy. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podlé své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
7.11. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci:
a) nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
c) způsobil-li kupujíci nemožnost vrácení věci v nezměněnném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití. Stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, čo ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
7.12. Odpovědnost za vady dle ust. § 2165 a násl. občanského zákoníku (ustanovení se uplatní jen je-li kupující spotřebitelem):
7.13. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. To však neplatí:
a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používaní nebo opotřebení, kterou věc měli při převzetí kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy věci.
7.14. U použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců (toto bude vyznačeno v prodejním dokladu)
7.15. Má-li dodaná věc vadu, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat výměnu součásti. Není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. 
7.16. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupujíci i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovému případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. 
7.17. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. 
7.18. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. 


8. Podmínky výměny zboží, záruka vrácení peněz

8.1. Pokud Vám zboží z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, je možné ho vyměnit. POZOR!!!! NELZE VYMĚNIT ZBOŽÍ, KTERÉ SE VYRÁBĚLO ROZMĚROVĚ NA ZAKÁZKU!!!!!!
8.2. Zboží musí být naprosto neporušené, v originálním neporušeném obalu, dobře zabalené, schopné dalšího prodeje (včetně informačních visaček)
8.3. Zákazník hradí doručení na naši adresu i dopravní náklady nového zboží. Nové zboží bude expedováno ve lhůtě uvedené u vybraného druhu zboží.
8.4. Záruka vrácení peněz
8.4.1. Jestliže bezprostředně po obdržení zboží zjistíte, že Vám z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, máte možnost ho bez uvedení důvodu vrátit a budou Vám neprodleně zaslány peníze zpět. POZOR!!!!!! NELZE VRÁTIT PENÍZE ZA ZBOŽÍ VYROBENO ROZMĚROVĚ NA ZAKÁZKU!!!!!!!!!
8.4.2. Zboží musí být naprosto neporušené, NEPOUŽÍVANÉ, v originálním neporušeném obalu, dobře zabalené, schopné dalšího prodeje (včetně informačních visaček)
8.4.3. Zákazník musí odeslat zásilku do 14 dnů od obdržení zboží.
8.4.4. Ve vrácené zásilce musí být vložena kopie útržku z dobírkové složenky.
8.4.5. Budou Vám vráceny nejen peníze za zboží, ale také poštovné a balné (náklady na dopravu, které spotřebitel uhradil při koupi výrobku spolu s kupní cenou). Od této vrácené částky se odečtou přepravní náklady vzniklé odesílateli nad rámec přepravného hrazeného zákazníkem. Zboží zasílejte pouze běžnou balíkovou službou, dobírkou nebude přijato. Náklady na dopravu zboží zpátky k prodávajícímu hradí kupující. 


9. Ochrana osobních údajů

9.1. Osobní údaje kupujících jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Veškeré osobní údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu internetového obchodu, tj. pro účely uzavření kupní smlouvy a dodání zboží. 
9.2. Provozovatel shromažďuje adresní a identifikační údaje (jméno, bydliště, datum narození, telefon, e-mailovou adresu, bankovní spojení) kupujících v rozsahu nezbytném pro uzavření kupní smlouvy. Osobní údaje kupujících nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkou externích dopravců, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v tom rozsahu, který je nezbytný pro doručení objednaného zboží, příp. bance při úhradě kupní ceny převodem z účtu. Uzavřením kupní smlouvy zákazník souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů, a to až do doby písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním a shromažďováním. 
9.3. Kupující má v souladu s ust. § 11 zákona o ochraně osobních údajů právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu těchto údajů. Dále má kupující právo požadovat po provozovateli vysvětlení, pokud se domnívá, že provozovatel provádí zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem a další práva vyplývající z ust. § 21 zákona o ochraně osobních údajů. 


10. ostatní ujednání

10.1. Jestliže kterékoli ustanovení těchto OP bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení těchto OP.
10.2. K řešení sporů mezi smluvními stranami jsou výlučně příslušné obecné soudy České republiky. 
10.3. Tyto OP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.1.2014.